fbpx
 

Darbo Partijos programaSVEIKATOS APSAUGA: DIDŽIAUSIAS DĖMESYS LIGŲ PREVENCIJAI

10 birželio, 20200

SVEIKA TAUTA – STIPRI VALSTYBĖ

 

Kursime aiškią, skaidrią, patikimą ir kiekvienam prieinamą nacionalinę sveikatos priežiūros ir ugdymo sistemą. Skatinsime sveikos gyvensenos principus, ankstyvą ligų diagnostiką ir profilaktiką, ypatingą dėmesį skirsime vaikų ir jaunosios kartos sveikatai. Sveikatos apsaugos sistema turi būti nukreipta į ligų prevenciją, o ne gydymą. Užkirsime kelią nepamatuotiems eksperimentams sveikatos sistemoje, kurie išvargino ir supriešino visuomenę. Sveikatos sistemą laikysime sisteminiu procesu – sveikatai skirti pinigai nėra išlaidos – tai investicija į Lietuvos žmonių ateitį, jos išsaugojimą ir stiprinimą.

 

Sveika gyvensena – sveikatos pagrindas:

– sudarysime prieinamas sąlygas visiems šalies gyventojams laisvalaikį panaudoti fiziniam aktyvumui, nepriklausomai nuo gyvenamosios vietos, pajamų ir socialinio statuso;

– nuo vaikystės diegsime sveikos gyvensenos ugdymą per ikimokyklinio ir bendrojo ugdymo programas;

– stiprinsime nuolatinę sisteminę aplinkos stebėseną (oro, vandens, žemės, kraštovaizdžio) Lietuvos rajonuose, kad būtų laiku reaguojama ir pašalinti faktoriai, kenkiantys žmonių sveikatai;

– didinsime savivaldybių atsakomybę už gyventojų sveikatos stiprinimą ir ugdymo veiklą, skirdami adekvatų finansavimą, plėtodami visuomenės sveikatos biurų tinklą;

– diegdami visuomenės sveikatos gerinimo programas, skatinsime nevyriausybines organizacijas aktyviai dalyvauti sprendžiant visuomenės ir asmens sveikatos problemas;

– kontroliuosime alternatyvios medicinos paslaugų teikimą bei darnų abiejų sistemų funkcionavimą.

 

Sieksime, kad sveikatos sistema, grindžiama bendrosiomis sveikatos vertybėmis, tarnautų žmonėms:

– nuolatinį dėmesį skirsime pacientų teisių gynimo ir žalos sveikatai atlyginimo sistemos tobulinimui bei informacijos teikimui pacientams apie sveikatos priežiūros įstaigų teikiamas paslaugas;

– mažinsime brangų gydymą ligoninėse, daugiau dėmesio skirdami ambulatoriniam gydymui. Lėšas nukreipsime į naujausias gydymo technologijas, pirminę sveikatos apsaugą ir ligų prevenciją;

– skatinsime pradėtas profilaktines programas ir sieksime didinti jų apimtis, ypatingą dėmesį skirdami ankstyvai vėžio diagnostikai ir moderniam gydymui;

– siekdami mažinti sergamumą ir mirtingumą nuo neinfekcinių ligų, vykdysime ir tinkamai kontroliuosime prevencines programas, skirsime tinkamą dėmesį ankstyvai ligų diagnostikai ir profilaktikai;

– sieksime prieinamos ir kokybiškos odontologinės pagalbos pacientams, skirdami tinkamą dėmesį burnos ligų profilaktikai;

– sieksime, kad nedelsiant būtų pradėtos rengti diagnostikos ir gydymo metodikos bei paslaugų kainų skirtumo apskaičiavimo metodikos tvarka;

– plėtosime specializuotas ambulatorines paslaugas: dienos stacionarą, dienos chirurgiją, ambulatorinę reabilitaciją, psichosocialinę bei psichologinę pagalbą;

– sieksime užtikrinti kokybišką antrinio ir tretinio asmens sveikatos priežiūros lygio paslaugų prieinamumą. Atsižvelgiant į tinklo pertvarkymą, vystysime pavėžėjimo į gydymo įstaigas paslaugas, kad nenukentėtų prieinamumas;

– išplėsime aukštomis technologijomis paremtas sveikatos priežiūros paslaugas;

– išgyvendinsime praktiką, kai pacientas, gydomas ligoninėje, privalo papildomai pirkti gydymo priemonių ar vaistų;

– reabilitacijai, kaip svarbiai gydymo proceso tąsai, suteiksime deramą finansavimą ir užtikrinsime tinkamą prieinamumą bei tęstinumą pacientui;

– mažinant hospitalizacijos skaičių, sukursime ir plėsime telereabilitacijos paslaugas;

– peržiūrėsime neįgaliųjų integracijos į visuomenę sistemą ir jos nacionalinę teisinę bazę JTO Neįgaliųjų teisių konvencijos kontekste, užtikrindami neįgaliųjų sveikatos kompleksinę priežiūrą;

– skatinsime neįgaliųjų teisėms atstovaujančias organizacijas aktyviai dalyvauti sprendžiant visuomenės ir asmens sveikatos problemas.

 

Siekdami, kad vaikų, kaip labiausiai pažeidžiamos, bet tuo pačiu labiausiai į tautos ir valstybės ateitį nukreiptos visuomenės dalies, sveikata taptų valstybės prioritetu:

– ypatingą dėmesį skirsime sveikos gyvensenos įgūdžių formavimui bei vaikų ir jaunosios kartos asmens sveikatos prevencijai ir profilaktikai;

– vaikų reabilitacijos įstaigų infrastruktūrą panaudosime vaikų vasaros stovykloms, jų sveikatinimui;

– ypatingą dėmesį sutelksime į ankstyvą lėtinių ligų diagnostiką ir efektyvią jų kontrolę;

– plėtosime vaikų lėtinių neinfekcinių ligų ir psichinės sveikatos kontrolės programas;

– tobulinsime vaikų skiepijimo sistemą.

 

Siekdami sisteminio požiūrio į kokybišką ir prieinamą pagyvenusių žmonių sveikatos priežiūrą bei užtikrindami jiems sveikatą ir orią senatvę:

– plėsime geriatriją, skatinsime gerontologijos specialistų rengimą, sukursime gerontologinius kabinetus su tikslu teikti visuomenei pagalbą ir žinias apie pagyvenusių žmonių sveikatos specifiką, kursime senjorų dienos stacionarus;

– plėsime bendruomenių slaugos ir ilgalaikės globos namų kūrimą, atsižvelgdami į ilgalaikio gyvenimo komforto poreikius;

– plėtosime ambulatorinių slaugos paslaugų teikimą ir jų teikimą namuose;

– siūlysime sujungti globą su slauga, steigti (ar reorganizuoti senas) naujo tipo valstybines ilgalaikės stacionarios globos įstaigas su slaugos ligoninės funkcijomis, atsižvelgiant į ilgalaikio gyvenimo komforto poreikius. Trumpalaikės tokio tipo paslaugos turėtų būti teikiamos senjorų dienos stacionaruose.

 

Sukursime draudiminės medicinos sistemą, motyvuojančią žmogų pirmiausia saugoti savo sveikatą, o ne gydytis jau atsiradusias ligas:

– sieksime Lietuvos sveikatos sistemos efektyvaus funkcionavimo ir adekvataus finansavimo bei užtikrinsime darnią privalomojo ir savanoriškojo sveikatos draudimo integraciją;

– diegsime reformas sveikatos draudimo rinkos plėtojimo srityje, neįvesdami papildomų mokesčių ir patvirtindami savanoriško draudimo finansavimo šaltinius, suteiksime gyventojams geresnes galimybes rūpintis savo sveikata.

 

Siekdami tinkamo sveikatos priežiūros organizavimo:

– sieksime harmonizuoti sveikatos sistemos valdymą, konsoliduodami asocijuotas bendruomenes, gydytojų profesines draugijas, akademinę bendruomenę ir kurdami pacientui palankią paslaugų sistemą;

– siekdami trumpinti eiles gydymo įstaigose, peržiūrėsime ir optimizuosime jų tinklą, atsižvelgiant į būtinų medicininių paslaugų prieinamumą per „auksinę“ valandą, „žaliuosius koridorius“, egzistuojančius klasterius;

– užtikrinsime deramą ir prioritetinį sveikatos sistemos finansavimą;

– visapusiškai įvertinsime giminingų diagnozių grupių (DRG) diegiamą sistemą, paslaugų įkainius, sieksime įvesti apmokėjimą pagal DRG, t.y. pagal patirtas išlaidas;

– tinkamai organizuosime sveikatos priežiūrą, efektyviai naudodami valstybės lėšas;

– atsižvelgdami į Valstybės Kontrolės audito rekomendacijas, sukursime nacionaliniu lygmeniu nepageidaujamų įvykių sveikatos priežiūroje valdymo sistemą;

– įdiegsime sveikatos priežiūros kokybės ir technologijų vertinimo sistemą;

– įvertinsime sveikatos priežiūros įstaigų reformą ir tinklą, atsižvelgdami į gyventojų interesus; sukursim ir įvertinsim sudėtingų ligų gydymo ir sudėtingų operacijų atlikimo „centruose“ tinklą, atsižvelgiant į „auksinę valandą“ ir „žaliuosius koridorius“. Sieksime, kad būtų statomi nauji „centrai“, apimantys regionus;

– sukursime šeimos gydytojų kabinetų tinklą, kad Bendrosios praktikos gydytojai fiziškai būtų pasiekiami kuo didesniam skaičiui pacientų;

– sudarysime vienodas sąlygas privačių ir valstybinių sveikatos priežiūros įstaigų veiklai;

– tinkamai reglamentuosime visuomeninių (nevyriausybinių ir pacientų teisėms atstovaujančių) organizacijų atstovavimą, sprendžiant sveikatos klausimus;

– įteisinsime šeimos gydytojų komandą, praplėsdami specialistais (pagal atsiradusį poreikį) ir perkeldami dalį funkcijų jiems. Plėsime šeimos gydytojo kompetencijai priklausančių tyrimų spektrą;

– sieksime kuo efektyvesnių greitosios medicinos pagalbos tarnybos paslaugų, keliant darbuotojų kvalifikaciją, aprūpinant šiuolaikinėmis darbo ir diagnostikos priemonėmis, atnaujinant ir papildant automobilių parką, ypatingą dėmesį skiriant kaimo vietovėms;

– imsimės priemonių sumažinti medikų emigraciją;

– sieksime grąžinti medikus į regionus, tinkamai juos motyvuojant (tinkamas atlyginimas ir pareigos). Universitetinėse ligoninėse įgiję patirties medikai padidintų paslaugų kokybę regionuose;

– tinkamai reglamentuosime gydytojų rezidentų, jaunų specialistų paruošimą, tobulinant jų rengimo programas, remiantis analize dėl specialistų poreikio. Užtikrinsime sisteminį valstybės finansuojamą sveikatos specialistų kvalifikacijos tobulinimą, atsižvelgiant į Europos Sąjungoje keliamus reikalavimus;

– tobulinsime sveikatos priežiūros specialistų apmokėjimą už darbą, siekiant adekvataus ir oraus medicinos darbuotojų darbo užmokesčio;

– tobulinsime vaistų kainodarą ir kompensavimą. Užtikrinsime, kad vaistų įtraukimo į kompensavimo sistemą procedūros, kriterijai ir kainodara būtų skaidri;

– sieksime, kad pacientai būtų gydomi efektyviais, inovatyviais, biologinės terapijos vaistais bei užtikrinsime tinkamą kontrolę;

– sieksime mažinti vaistų kainas, PVM tarifą medikamentams ir medicinos priemonėms. Skatinsime kokybiškų farmacinių paslaugų teikimą, ypač kaimo vietovėse, plėsime lygiagretį importą ir sieksime didinti konkurenciją tarp gamintojų, užtikrinsime skaidrų vaistų pirkimą;

– sukursime ilgalaikę ir efektyvią vaistų kainų reguliavimo kontrolės sistemą;

– ieškosime galimybių bendradarbiauti su kaimyninėmis valstybėmis tiek vaistų registravimo, tiek pirkimo srityse.

 

Vykdysime aktyvią priklausomybės ligų prevenciją:

– dėsime visas pastangas, kad valstybės politika būtų orientuota į sisteminių priemonių taikymą visuomenės sveikatos gerinimui, teisėsaugos, muitinės ir išorinės ES sienos apsaugos sustiprinimui, baudžiamojo poveikio priemonių taikymo kontrolei;

– valstybės ir savivaldybių institucijų konsoliduotomis lėšomis įgyvendinsime moksliškai pagrįstas efektyvias žalingų įpročių prevencijos programas;

– sudarysime prielaidas, kad Lietuvoje sumažėtų mirčių, susijusių su alkoholio ir tabako vartojimu;

– pateiksime priemonių kompleksą narkotikų pasiūlos mažinimui: narkotikų gamybos ir prekybos užkardymas; veiksmingas teisėsaugos institucijų bendradarbiavimas ES, panaudojant Europolo, Eurojusto ir kitų ES struktūrų galimybes, išnaudojant Europos kriminalinės žvalgybos informacijos modelio (ECIM) žvalgybine informacija pagrįstus duomenis ir metodus; narkotinių ir psichotropinių medžiagų (prekursorių) kontrolė ir aktyvesnis bendradarbiavimas su chemijos pramonės įmonių sektoriumi; greitas ir veiksmingas reagavimas į naujų narkotikų atsiradimą, jų tiekimo kelius; pinigų plovimo užkardymas.

 

Sukursime bendrą vientisą sistemą ir funkcionavimo mechanizmą narkotikų paklausos mažinimui:

– prevencinis darbas su vaikais ir jaunimu, kurie nevartojo narkotikų, propaguojant sveiką gyvenseną, ugdant sveiko ir aktyvaus gyvenimo įgūdžius;

– priklausomybės ligomis sergančių asmenų iki 27 metų gydymas, reabilitacija, prevencija ir reintegracija į visuomenę (atskirai taikant kompleksines priemones vaikams ir jaunimui);

– priklausomybės ligomis sergančių suaugusiųjų asmenų prevencija, gydymas, reabilitacija ir reintegracija;

– alternatyvių bausmių skyrimo ir įgyvendinimo sistemos sukūrimas priklausomybės ligomis sergantiems asmenims;

– siekiant stiprinti psichikos sveikatą, skatinsime palankią individui socialinę aplinką, ugdysime bendruomeniškumo ir solidarumo jausmą visuomenėje, ypatingą dėmesį kreipsime į savižudybių prevenciją;

– užtikrinsime tarpsektorinį bendradarbiavimą ŽIV/AIDS, narkomanijos, alkoholizmo kontrolės ir prevencijos srityse.

admin

Komentuoti

Jūsų el. paštas nebus skelbiamas. Būtini langeliai pažymėti *

https://www.jukna.lt/wp-content/uploads/2020/06/Vigilijus-Jukna-logo-footer.001.jpg
Sumokėta iš Vigilijaus Juknos asmeninių lėšų
Kaip galite padėti