fbpx
 

Darbo Partijos programaSOCIALINĖ POLITIKA: NĖ VIENO ŽMOGAUS ANAPUS SKURDO RIBOS

10 birželio, 20200

Sieksime, kad dirbantieji turėtų geras gyvenimo ir saugias darbo sąlygas, gautų orų gyvenimą užtikrinantį darbo užmokestį, būtų užtikrintos jų socialinės garantijos. Taikydami kompleksinį pagalbos modelį bei didindami pajamų perskirstymą, mažinsime atskirtį, pajamų nelygybę ir remsime mažas pajamas gaunančius asmenis, piniginę paramą derindami su socialinėmis paslaugomis. Skatinsime juos aktyviau dalyvauti darbo rinkoje, persikvalifikuoti, mokytis. Nuosekliai didindami pensijas tobulinsime pensijų sistemą. Užtikrinsime orų gyvenimą pensinio amžiaus žmonėms. Vykdysime visokeriopą šeimos rėmimo politiką. Spręsime šalies demografines problemas.

 

Visa socialinė valstybės sistema turi būti nukreipta skatinti motyvaciją, norą dirbti, pasirūpinti savimi, o nelaukti išmaldos ir išmokų iš valdžios.

 

Vykdysime aktyvią užimtumo politiką, kad kiekvienas galintis dirbti galėtų įgyti reikalingus gebėjimus ir rastų kur juos pritaikyti:

– įgyvendinsime žmogiškųjų išteklių plėtros politiką, kad kiekvienas norintis ir galintis dirbti mūsų šalies gyventojas rastų savęs vertą darbą ir savo darbu užsitikrintų tinkamą gyvenimo lygį;

– ypatingą dėmesį skirsime darbo vietų išsaugojimui, ilgalaikio nedarbo mažinimui bei naujų darbo vietų kūrimui;

– didelį dėmesį skirsime jaunimo užimtumui – teiksime finansinę paramą jauniems žmonėms, kuriantiems darbo vietas sau ir kitiems;

– įgyvendinant užimtumo ir socialinės apsaugos politikos priemones, sieksime socialinės darnos ir dialogo, nuolat bendradarbiausime su socialiniais partneriais – darbdavių organizacijomis ir profsąjungomis, taip pat nevyriausybinėmis organizacijomis, atstovaujančiomis skirtingų socialinių grupių interesams;

– skirsime valstybės paramą Lietuvos profesinių sąjungų narių
reabilitacijos, sveikatinimo ir poilsio priemonių įgyvendinimui bei teisinėms konsultacijoms ne tik profsąjungų nariams, bet ir visiems dirbantiesiems;

– skatinsime bedarbius dirbti ir nepriklausyti nuo socialinių išmokų. Nedarbo išmokos gavimą siesime su dalyvavimu mokyme, perkvalifikavimu;

– skatinsime darbdavio ir darbuotojo socialinę partnerystę bei kolektyvinių darbo santykių plėtotę. Sudarysime dirbantiesiems lanksčias, saugias ir sveikas darbo sąlygas, sieksime, kad būtų vykdomi darbų saugos reikalavimai;

– plėtosime užimtumo paslaugų prieinamumą, didinsime jaunimo, vyresnio amžiaus asmenų, neįgaliųjų ir kitų socialiai pažeidžiamų asmenų galimybes dalyvauti darbo rinkoje;

– numatysime priemones, sudarančias sąlygas dirbti silpnesnės sveikatos, neįgaliesiems, pagyvenusiems žmonėms, vienišoms motinoms, asmenims, auginantiems neįgalų vaiką, slaugantiems ligonį ar prižiūrintiems pagyvenusį šeimos narį, kuriems sunku konkuruoti darbo rinkoje. Skatinsime vyresnio amžiaus asmenis aktyviai dalyvauti darbo rinkoje;

– sudarysime sąlygas tėvams, pasitraukusiems iš darbo rinkos dėl vaikų auginimo, įsidarbinti, atnaujinti profesines žinias ir toliau sėkmingai derinti pareigas darbe ir šeimoje;

– įveiklinsime Užimtumo tarnybą, kuri iš esmės padėtų darbdaviams surasti reikiamus darbuotojus, o bedarbiams įsidarbinti, tarnybos rezultatus tiesiogiai susiesime su darbo užmokesčiu, tarnybą reformuosime pritaikydami personalo atrankos įmonių modelį.

 

Remdami šeimas ir skatindami gimstamumą:

– plėsime socialinių paslaugų tinklą šeimai bei teiksime paramą šeimoms, auginančioms vaikus, ypatingą dėmesį skirsime jaunoms gausioms šeimoms;

– sudarysime palankesnes sąlygas šeimoms įsigyti ar išsinuomoti būstą – teikdami valstybės remiamus būsto kreditus, remdami savivaldybių socialinio būsto fondo plėtrą;

– neatsisakydami vaiko pinigų, grąžinsime papildomą neapmokestinamą pajamų dydį darbuotojams, auginantiems vaikus iki 19 metų, kaip priemonę skatinti dirbančius tėvus;

– padidinsime tėvystės, vaiko priežiūros išmokų „lubas“ taip, kad drastiškas pajamų sumažėjimas netaptų priežastimi atidėti planus susilaukti vaikų;

– tėvui ir motinai, auginantiems 3 ir daugiau vaikų, suteiksime ne mažiau 3 darbo dienų papildomų kasmetinių apmokamų atostogų;

– užtikrinsime aukščiausio lygio pagalbą šeimai, patyrusiai smurtą artimoje aplinkoje, susidūrusiai su vaiko teisių pažeidimų rizika, kelsime susijusių įstaigų darbuotojų kompetencijas.

 

Ginsime vaiko interesus, užtikrinsime tinkamą jo teisių apsaugą:

– diegsime kovos su vaikų išnaudojimu ir smurtu priemones, šiam tikslui vienysime valstybės institucijų, žiniasklaidos, mokslo ir visuomenės pastangas;

– gerindami vaiko teisių apsaugą, tobulinsime vaiko teisių apsaugos valdymą nacionaliniu ir savivaldybių lygmeniu, didinsime atsakingų institucijų kompetencijas. Garantuosime sistemos veiksmingumą, šių tarnybų bendradarbiavimą, padidinsime jų atsakomybę, sustiprinsime jų veiklos, taip pat parlamentinę, kontrolę;

– imsimės papildomų priemonių, kad kuo daugiau vaikų augtų šeimose, saugioje aplinkoje;

– atsižvelgdami į vaiko interesus tobulinsime įvaikinimo procedūras, skatinsime įvaikinimą, sudarysime sąlygas gauti reikalingą informaciją ir pagalbą ne tik prieš įsivaikinimo procesą, bet ir vaikui augant šeimoje.

 

Tobulinsime pensijų sistemą:

– kadencijos metu pasieksime, kad pensija būtų susieta su vidutiniu darbo užmokesčiu (VDU), siektų ne mažiau kaip 60 procentų nuo VDU ir būtų didesnė už minimalų atlyginimą. Dabartiniu metu vidutinė pensija turėtų siekti – 680 Eur, o kadencijos pabaigoje – ne mažiau kaip 756 Eur;

– naikinsime diskriminaciją pensijų sistemoje ir našlio pensiją keisime vienišo žmogaus išmoka;

– kursime paskatų dirbti ilgiau sistemą, skatinančią vyresnio amžiaus žmonių užimtumą;

– atsižvelgdami į socialinio draudimo būtinąjį stažą, sieksime išlaikyti pagrįstą santykį tarp turėtų darbo pajamų ir nedarbo laikotarpiu mokamų socialinių išmokų dydžių;

– įtvirtinsime socialinių pensijų ir nedarbo draudimų nenutrūkstamą galiojimą asmenims, globojantiems, slaugantiems artimą šeimos narį, kai jam nustatytas toks poreikis.

 

Mažinsime socialinę atskirtį, skurdą, spręsime vieną didžiausių Europoje pajamų nelygybės problemą:

– didinsime pajamų perskirstymą nuo BVP bent 5 procentų (nuo 30 procentų iki 35 procentų BVP) taip, kad išspręstume šalies skurdo problemą bei mažintume atotrūkį, siekiantį 7,3 karto, nuo turtingiausių iki skurdžiausių namų ūkių;

– kompleksinėmis priemonėmis mažinsime socialinę atskirtį, vykdysime aktyvią užimtumo politiką, didinsime valstybės remiamų pajamų dydį, vykdysime socialinės paramos stebėseną;

– finansinėmis mokestinėmis priemonėmis skatinsime darbingo amžiaus žmones integruotis į darbo rinką;

– peržiūrėsime socialinių išmokų indeksavimo mechanizmą;

– didinsime socialinę darbdavių atsakomybę už dirbančiųjų gerovę, skatinsime profesinių sąjungų kūrimąsi, plėtosime kolektyvinių susitarimų institutą;

– didinsime pareigūnų ir kitų tarnautojų, kurių darbo užmokestis nėra tolygiai išsidėstęs, socialines garantijas, suvienodinsime minimalius įstaigų grupių koeficientus taip, kad darbo užmokestis būtų ne mažiau VDU;

– sudarysime sąlygas asmenims, grįžusiems iš įkalinimo įstaigų, integruotis į visuomenę.

 

Remsime neįgaliuosius ir skurstančius asmenis, skatinsime bendruomeniškumą:

– didinsime socialinių paslaugų spektrą labiausiai skurstantiems, minimalias pajamas gaunantiems asmenims, įtraukiant juos į darbo rinką, suteikiant reikalingą pagalbą;

– didinsime vaistų, skiriamų pensinio amžiaus asmenims ir neįgaliesiems, kompensuojamąją dalį, skaidriai peržiūrėdami ir įvertindami reikalingiausių kompensuojamų vaistų sąrašą;

– neįgaliesiems suteiksime būtinas specialios pagalbos priemones, geresnes bei įvairesnes jo poreikius atitinkančias socialines paslaugas, geriau jų poreikiams pritaikysime visuomeninę infrastruktūrą ir gyvenamąją aplinką;

– nuosekliai remsime vietos bendruomenes, jų iniciatyvas, skatinsime jas užsiimti ne tik kultūrine, bet ir socialine veikla;

– didinsime bendruomenių narių kompetencijas, informuosime apie galimybes ir skatinsime teikti daugiau viešųjų paslaugų;

– peržiūrėsime asmens negalios nustatymo metodikas bei stiprinsime kontrolę;

– skatinsime asmenų, turinčių visų rūšių negalią, integraciją į darbo rinką ir galimybių sudarymą dalyvauti visuomenės gyvenime bei turėti lygias teises su visais.

 

Nuosekliai laikysimės lygių galimybių politikos:

– sieksime, kad šalyje niekas nebūtų diskriminuojamas dėl amžiaus, lyties, rasės, tautybės, kalbos, kilmės, pilietybės, socialinės padėties, tikėjimo, negalios, šeiminės padėties, priklausomybės politinėms partijoms ar visuomeninėms organizacijoms;

– sudarysime lygias moterų ir vyrų galimybes visavertiškai gyventi visuomenėje;

– mažinsime lyčių nelygybės problemas (smurtas artimoje aplinkoje, prastesnė vyrų sveikata, didesnis moterų skurdas ir kt. problemos);

– sieksime lanksčių darbo ir šeimos derinimo paslaugų, sudarant vienodas galimybes moterims ir vyrams būti aktyviems darbo rinkoje;

– sieksime vystyti vaikų nestereotipinį ugdymą nuo ankstyvojo amžiaus, prisidedant prie lygiaverčio moterų ir vyrų pareigų pasiskirstymo namuose;

– sudarysime sąlygas tiek pat dėmesio skirti ir berniukų, ir mergaičių fizinio aktyvumo, užimtumo, sveikos gyvensenos puoselėjimui nuo ankstyvojo amžiaus ugdymo mokyklose.

admin

Komentuoti

Jūsų el. paštas nebus skelbiamas. Būtini langeliai pažymėti *

https://www.jukna.lt/wp-content/uploads/2020/06/Vigilijus-Jukna-logo-footer.001.jpg
Sumokėta iš Vigilijaus Juknos asmeninių lėšų
Kaip galite padėti