fbpx
 

Darbo Partijos programaGYVYBINGAS LIETUVOS KAIMAS – TVARI ŽEMĖS ŪKIO PLĖTRA

10 birželio, 20200

Formuosime patrauklų visuomenės požiūrį į kaimą ir tvarų žemės ūkį. Gerinsime kaime gyvenančių žmonių gyvenimo kokybę, mažindami atskirtį tarp regionų. Skatinsime kurti ir vystyti tradicinius ir alternatyvius verslus. Remsime konkurencingų ūkių, gebančių gaminti aukštos kokybės sveiką ir saugią produkciją, kūrimąsi ir plėtrą, o taip pat ekologiškų, nacionalinės kokybės ir tradicinių produktų gamybą. Skatinsime nuoseklų žemės ūkyje vykdomos gamybos perėjimą prie mažų emisijų technologijų, žiedinės ir efektyvaus išteklių naudojimo ekonomikos, užtikrinant gamybos efektyvumą ir konkurencingumą. Skatinsime perėjimą prie tvarios maisto gamybos, vartojimo ir maisto švaistymo mažinimo, didindami investicijas į inovacijas ir ilgalaikės infrastruktūros modernizavimą skatinant kurti tvarias įmones.

 

– Sukursime ilgalaikę kaimo plėtros strategiją, paremtą gyvenimo kokybės gerinimo ir socialinių skirtumų tarp miesto ir kaimo gyventojų mažinimo koncepcija, darniu atskirų regionų vystymusi, kaimo gyventojų užimtumo didinimu, vietos veiklos grupių ir bendruomenių aktyvumo skatinimu ir partneryste, fizinės bei socialinės kaimo infrastruktūros gerinimu;

– užtikrinsime vienodas konkurencines sąlygas veikti smulkiesiems, vidutiniams ir stambiesiems ūkiams;

– sukursime racionalų švietimo, medicinos, kultūros ir kitų kokybiškų socialinių paslaugų tinklą kaimo vietovėse. Užtikrinsime kaimo vietovėse dirbančių švietimo, medicinos, kultūros ir kt. socialinių sričių specialistų buitinius ir socialinius poreikius, skatinsime jaunų specialistų ir jų šeimų kūrimąsi kaimo vietovėse, suteikdami jiems paramą;

– formuosime patrauklų visuomenės požiūrį į kaimą ir žemės ūkį, pagrindinį dėmesį skirdami kaime gyvenančiam žmogui ir jo socialiniams bei buitiniams poreikiams. Aktyviau diegsime naujas informacines technologijas, mokysime žmones gyventi ir dirbti rinkos ekonomikos sąlygomis, kurti ir vystyti tradicinius bei alternatyvius verslus, panaudojant Europos Sąjungos paramą ir nacionalinio biudžeto lėšas;

– skatinsime ir remsime žemės ūkio ar alternatyvaus verslo plėtrą kaimo vietovėse. Remsime smulkiųjų ir vidutinių ūkių vystymąsi ir kooperaciją panaudojant ES paramos lėšas;

– efektyviai panaudosime ES ir nacionalinio biudžeto lėšas gerindami kaimo infrastruktūrą, plečiant inžinerinius tinklus (elektros, vandentiekio, kanalizacijos, ryšių ir kt.), sieksime, kad kasmet daugiau lėšų būtų skiriama rajoninių kelių ir žvyrkelių asfaltavimui ir priežiūrai;

– skatinsime agroturizmą, ekoturizmą, tradicinius kaimo verslus, tradicinių amatų centrų kūrimąsi, remsime tautinio paveldo ir tradicinių produktų gamybą. Saugosime ir puoselėsime Lietuvos tautinį paveldą. Skatinsime alternatyvių verslų kūrimąsi, jų įvairovės didinimą, vietos veiklų grupių iniciatyvų plėtrą ir naujų darbo vietų kūrimą;

– siekdami užtikrinti kaimo bendruomenių poreikį gyventi švaresnėje, neužterštoje aplinkoje, skatinsime vystyti aplinką tausojančią žemės ūkio gamybą, racionalų perėjimą prie aplinką tausojančių technologijų, plačiau naudoti atsinaujinančią energetiką. Skatinsime biojėgainių statybą ir bioenergetikos plėtrą, energijos iš atsinaujinančių energijos išteklių gamybos didėjimą žemės ūkio ir miškininkystės sektoriuose. Užtikrinsime tvarų žemės tvarkymą, kraštovaizdžio ir bioįvairovės išsaugojimą, efektyvų gamtos išteklių naudojimą;

– spartinsime asbestinių stogo dangų keitimo programą. Sukursime programą gyvenamųjų namų šiltinimui kaimo vietovėse;

– skatinsime ir remsime stiprių, konkurencingų ūkių, gebančių gaminti aukštos kokybės sveiką ir saugią produkciją, kūrimąsi ir plėtrą. Prioriteto tvarka remsime vidutinio dydžio ir šeimos ūkių kūrimąsi, racionaliai naudojant žemės išteklius bei papildomai remiant tausojančią žemės ir miškų ūkio plėtrą. Sudarysime lengvatines sąlygas jaunųjų ūkininkų ūkių kūrimuisi;

– šviežiai atšaldytai mėsai, pienui, gyvoms, šviežioms ir atšaldytoms žuvims, vaisiams ir daržovėms, sertifikuotiems ekologiškiems ir nacionalinės kokybės maisto produktams sumažinsime PVM tarifą iki 7 procentų;

– remsime ekologiškų, nacionalinės kokybės ir tradicinių gyvulininkystės bei augalininkystės produktų gamybą. Žemės ūkio subjektams, kurių metinės pajamos iš žemės ūkio veiklos sudaro daugiau negu 50 procentų visų gautų pajamų, taikysime pelno ir mokesčių lengvatas.

 

Skatinsime žemdirbių kooperaciją:

– ilginsime pridėtinės vertės kūrimo grandinę ūkiuose, greta pirminės gamybos vystant perdirbimą ir kitą veiklą. Skirsime paramą tiesioginių pardavimų ir vietinės rinkos vystymui. Skatinsime tiesioginės prekybos gyvulininkystės ir augalininkystės produktais formų plėtrą, leisiančią ūkininkams parduoti produktus tiesiogiai vartotojams;

– sudarysime sąlygas ūkininkams dalyvauti viešuosiuose pirkimuose, tiekiant ūkyje pagamintą produkciją į ugdymo įstaigas, ligonines, kariuomenei ir kt. Skatinsime šias įstaigas ir užtikrinsime joms galimybę įsigyti ekologišką, nacionalinės kokybės ar įprastą produkciją iš vietinių gamintojų;

– didinsime finansavimą melioracijos įrenginių priežiūrai ir renovacijai, skatinsime vykdyti rūgščių dirvų kalkinimo darbus, skatinsime mėsinių galvijų ir avių auginimą nederlingose žemėse, taip sukurdami papildomas darbo vietas ir pridėtinę vertę.

 

Atsižvelgdami į Lietuvos agrarinio sektoriaus ir visos valstybės poreikius, užtikrinsime aukštos kvalifikacijos žemės ūkio specialistų rengimą:

– skirsime tikslinį finansavimą nepopuliarioms, tačiau šalies agrariniam sektoriui labai reikalingoms universitetinėms studijų programoms, rengiančioms aukštos kvalifikacijos žemės ūkio specialistus. Diferencijuosime darbuotojų, dirbančių ir vykdančių veiklą agrariniame sektoriuje, kvalifikacinius reikalavimus;

– skatinsime ir remsime profesinį žemdirbių švietimą, tęstinį mokymąsi, informavimą, konsultavimą, taikomuosius tyrimus agrarinės ekonomikos politikos, kaimo regioninės, ekonominės ir socialinės plėtros bei aktualiais technologiniais klausimais.

 

Didinsime žemės ūkio mokslinių tyrimų indėlį į šalies agrarinės ekonomikos plėtrą:

– skatinsime taikomuosius ir fundamentaliuosius tyrimus visose žemės ūkio mokslo srityse. Peržiūrėsime kvalifikacinius reikalavimus žemės ūkio krypties dėstytojams, institutų mokslo darbuotojams ir tarybų daktaro disertacijoms ginti nariams bei doktorantų vadovams. Sieksime orientuoti jų veiklą taikomiesiems tyrimams, skatinantiems žemės ūkio pažangą ir konkurencingumo didinimą. Skirsime paramą inovacijoms ir įgūdžiams, žaliosioms technologijoms bei tyrimų metu gautų rezultatų efektyviam panaudojimui;

– plėtosime nacionalinę augalų ir gyvulių selekciją, sėklininkystę bei veislininkystę, tam skiriant reikiamą finansavimą, kad mokslo plėtra, inovacijos ir modernių aplinką tausojančių technologijų diegimas taptų vienu iš svarbiausių prioritetų žemės ūkio sektoriuje;

– stiprinsime žuvininkystės sektorių, atnaujinsime žuvų veislynus, įgyvendinsime žuvivaisos ir žvejybos infrastruktūros plėtros priemones, leidžiančias iš esmės pagerinti tradicinės verslinės bei mėgėjiškos žvejybos sąlygas. Saugosime, tausosime ir gausinsime žuvų išteklius;

– plėtosime ekonominius santykius tarp žemės ūkio produktų gamintojų, perdirbėjų, prekybininkų ir vartotojų, kurdami šiuos santykius normalizuojančią sistemą. Skatinsime gaminamos produkcijos eksportą, ieškosime naujų žemės ūkio produktų ir plėsime esamas lietuviškų maisto produktų realizavimo rinkas. Sieksime sudaryti vienodas konkurencines sąlygas Lietuvos ūkininkams ir gamintojams tarptautinėse rinkose;

– sieksime, kad tiesioginės išmokos, skiriamos Lietuvos ūkininkams, būtų greičiau suvienodintos su „senųjų“ ES narių ūkininkų gaunamomis išmokomis.

admin

Komentuoti

Jūsų el. paštas nebus skelbiamas. Būtini langeliai pažymėti *

https://www.jukna.lt/wp-content/uploads/2020/06/Vigilijus-Jukna-logo-footer.001.jpg
Sumokėta iš Vigilijaus Juknos asmeninių lėšų
Kaip galite padėti